Thai Baht Digital คืออะไร? ก่อนอื่นอยากให้ผู้อ่านอย่าสับสนว่า แบงค์ชาติไม่ได้กำลังจะสร้าง Decentralized Cryptocurrency หรือ ระบบการเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์นะครับ แต่เขากำลังสร้าง Digital Money ซึ่งเป็นการนำเงินกระดาษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มาเปลี่ยนสภาพให้เป็น เงินดิจิทัล เท่านั้น ใช้งานสะดวกขึ้น ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก ซ้ำร้ายการติดตาม การควบคุม และ การเป็น Monopoly ยิ่งสูงกว่าเดิม

Thai Baht Digital หรือ ชื่อเรียก โปรเจค อินทนนท์ (Project Inthanon) หรือ ศัพย์ทางการเรียกว่า CBDC (Central Bank Digital Currency) คนแชร์ข่าวกันช่วงนี้ โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้ที่ใช้งาน Cryptocurrency มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ก็คงจะรู้สึกว่าที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรเลย เช่นผมรู้จัก Bitcoin ตอนปี 2011…


Since the many of country discovered that it is unable to stop Bitcoin from functioning as a decentralized gold and currency. They create digital money called CBDC (Central Bank Digital Currency) to compete with Bitcoin.

Bitcoin and other cryptocurrencies have become increasingly popular and widely used in recent years. Governments have tried for many years to stop and legalize it. They realized they couldn’t stop Bitcoin, so they built DBDC as a way to compete with Bitcoin adoption.

In my opinion, there are three main…


I’ve been anticipating previous Crypto winters and summers seasons. When Bitcoin enters a bull market, people are both bullish and panicked at the same time. This is particularly true for newcomers as compared to the rising value of Bitcoin to stocks. However, it cannot use the same scale.

Since I…


Bitcoiner, You can pay for Tesla cars with Bitcoin!

Tesla, Inc. is an American electric vehicle and clean energy company. Tesla’s products are environmental. For example: electric cars, battery energy storage, solar panels and solar roof tiles.

Let’s check a quarter report. Tesla also mentioned that “While 2020 was a critical year for Tesla, we believe that 2021 will…


Back In 2011, I used to earn some money by just using only one computer mine Bitcoin but after we all know It’s impossible to be a Bitcoin miner without own ASIC CPU farm and you don’t feel like to have a responsibility on the mining hardware or maybe sometimes…


We’re now tuning test & prototype of product feedback aim to improve work life’s and save environment in the same time. Our goal is making “this thing” to be a tools for every professional in future.

You will be in charge to create DevOps teams environment with us working from ground up with agile concept focusing on automation & fast deployment.

We looking for Software developer who good at this.

Language : NodeJS, GO, Python, VueJS, Swift, Objective C

Database : MySQL, PostgresSQL, MongoDB, Aurora, DynamoDB

Cloud : AWS, Docker ,Kubernetes

DevOp : CI/CD, Automation

TDD : Test Driven Development

Send your interest to my LinkedIn : TunKarnjanakul

Let’s create technology for the future.


ABOUT COMPANY

We creating Restaurant POS App helps owners stay connected to their restaurant in real time and manage restaurant easier. To this day, our main focus was on Asian clients, but now we aim on expanding our services into the global market.

Our company is growing and we are looking for…


After I finish this book I tried many books all of them I read different ways because I expect different outcome.

From this article : https://medium.com/@TunKarnjanakul/how-to-read-faster-1-12466ca624f2?source=linkShare-60c445f4d5a3-1536605073

From my experience I think focus only one book is faster way to me to finish book. But I have to admitted it quite…


Agreed with this blog, Power of focus is so powerful. I use posted tweet about “We never see athletes great at two sport” on my Twitter Tun Karnjanakul

Totally agree and support power of doing one thing.


Property on blockchain and it’s happening in Phuket Thailand.

You may hear about Cryptocurrency. Many of you may hear blockchain. But still no idea what it is. Some people think it too far to be real. In terms of currency, some said it not even have a physical form of…

Tunniverse

#Bitcoin / Trader 🔍 / Phuket 🏝 , Thailand

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store